May 22, 2023

Dział: Porady

Sprawozdanie z emisji gazów cieplarnianych – jak je złożyć?

Sprawozdanie z emisji gazów cieplarnianych – jak je złożyć?

Globalne ocieplenie oraz postępujące zanieczyszczenie środowiska naturalnego wymusza wprowadzenie konkretnych zmian mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na otoczenie. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorstw prowadzących działalność w różnych branżach. W tym celu stosuje się różnego rodzaju obostrzenia oraz regulacje. Jedną z nich jest obowiązek składania sprawozdania z emisji gazów cieplarnianych. Dowiedz się, jakich podmiotów on dotyczy.

Czym jest KOBiZE?

Jest to skrót od Krajowego Ośrodka Bilansowanie i Zarządzania Emisjami. Podstawową funkcją tej instytucji jest administrowanie unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2. Powstał on w 2005 roku i jego zadaniem jest zmniejszanie ilości gazów cieplarnianych oraz pyłów emitowanych do atmosfery przez przemysł, producentów energii oraz transport.

Jakie podmioty muszą sporządzać sprawozdanie?

Obowiązek sporządzania sprawozdania KOBiZE dotyczącego emisji spalin dotyczy wszystkich podmiotów korzystających ze środowiska, których działania sprawiają, że do atmosfery są emitowane pyły i gazy. W praktyce oznacza to, że jest on obligatoryjny zarówno dla przedsiębiorców, spółdzielni, instytucji publicznych, jak i osób fizycznych, które mają piec wymagający otrzymania stosownego zezwolenia. Obowiązek ten jest regulowany przepisami zawartymi w ustawie z dnia 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych oraz innych substancji. 

Warto wiedzieć, że głównym założeniem tego systemu jest ograniczenie wielkości emisji zanieczyszczeń na terenie całej Unii Europejskiej. To właśnie dlatego przepisy te obowiązują nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale i pojedynczych emitentów. 

Należy pamiętać, że obowiązek sporządzenia oraz złożenia raportu KOBiZE dotyczy nawet przedsiębiorców dysponujących tylko jednym samochodem służbowym. Zgodnie z przepisami jest on emitentem zanieczyszczeń, dlatego podlega takiemu obowiązkowi.

Gdzie i do kiedy trzeba złożyć takie sprawozdanie?

Sprawozdanie KOBiZE składa się każdego roku za poprzedni okres do końca lutego w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Aby to zrobić, należy:

  • zarejestrować się na portalu krajowabaza.kobize.pl,
  • założyć konto ustalając login oraz hasło,
  • zalogować się na swoim profilu,
  • postępować zgodnie z instrukcją.

Do zarejestrowania w bazie potrzebne są dane dotyczące firmy, takie jak nazwa, adres oraz numer REGON, NIP oraz KRS.

Proces składania sprawozdania jest dość wymagający, dlatego warto wcześniej sprawdzić, jak dokładnie przebiega. Pozwoli to uniknąć problemów z jego złożeniem w wymaganym terminie. Informacje zawarte w sprawozdaniu to jeden z elementów, na podstawie którego przedsiębiorstwa obliczają opłatę, którą muszą uiścić za korzystanie ze środowiska. 

W jaki sposób wypełnić raport KOBiZE?

Jak już wiesz, wypełnianie raportu jest dość czasochłonne. Musisz zawrzeć w nim informacje o miejscu korzystania ze środowiska, w którym następuje emisja zanieczyszczeń. Niezbędne jest także zawarcie informacji o każdym urządzeniu oraz instalacji, z jakiej korzystasz. Niezbędne jest więc wprowadzenie danych określających rodzaj substancji, jakie są w nich wykorzystywane oraz w jaki sposób są odprowadzane do atmosfery. Konieczne jest także sporządzenie pełnej listy wszystkich substancji, które są emitowane wraz z opisem, jak jest ona duża.

Trzeba pamiętać także o tym, aby w sprawozdaniu opisać, jakiej emisji udało się uniknąć dzięki podejmowanym działaniom proekologicznym. Zalicza się do nich m.in. korzystanie z odnawialnych źródeł energii, takich jak np. promieniowanie słoneczne. Trzeba dokładnie opisać środki techniczne, które zostały wykorzystane do tego, aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko naturalne.  Raport jest bardzo szczegółowy i zawiera wiele danych, dlatego warto przystąpić do jego wypełniania odpowiednio wcześnie. 

Jakie są kary za niezłożenie raportu?

Co prawda sam Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami nie jest uprawniony do nałożenia kar za niezłożenie sprawozdania w wyznaczonym terminie, ale może to zrobić Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Jeśli kontrolerzy stwierdza uchybienia, to mogą ukarać taki podmiot. Kary za niezłożenie sprawozdania mogą być wysokie i wynosić nawet 50 000 zł, dlatego warto pamiętać, aby wywiązać się z tego obowiązku w terminie.Podmioty, który mają problem z samodzielnym sporządzeniem sprawozdania, mogą skorzystać z dodatkowej pomocy doradców specjalizujących się w tego rodzaju raportach.