Oct 12, 2017

Dział: Prawo

Świadczenia alimentacyjne – uprawnienia i obowiązki stron

Świadczenia alimentacyjne – uprawnienia i obowiązki stron

Samo słowo ‘alimenty’ pochodzi od łacińskiego słowa żywność. Są to świadczenia, najczęściej w materialne, dokonywane regularnie, co miesiąc. Możliwość otrzymania alimentów znacznie ułatwia bytowanie osobie spokrewnionej, żyjącej w niedostatku. 

Uprawnieni i zobowiązani do alimentów

Osoby uprawnione do otrzymywania świadczeń według prawa polskiego to po pierwsze tak zwani zstępni, czyli dzieci i wnuki. Żądać alimentów mogą również od zstępnych rodzice czy dziadkowie – wstępni. Następna grupa uprawnionych/zobowiązanych to rodzeństwo; dokonywanie świadczeń jest także możliwe między byłymi małżonkami. Nie inaczej wygląda sytuacja z osobą adoptowaną, inaczej mówiąc, przysposobioną. Również pasierb lub pasierbica może domagać się alimentów od macochy lub ojczyma, tak samo macocha lub ojczym mogą otrzymywać świadczenia od pasierbicy/pasierba.

Wysokość świadczeń

Wysokość, w jakiej wypłacane są alimenty ustala sędzia. W momencie podejmowania takiej decyzji trzeba wspomóc się prawem rodzinnym oraz konkretną sytuacją. Na pierwszym miejscu stoją podstawowe potrzeby do godnego życia – usprawiedliwione potrzeby dziecka. Inaczej ma się też sprawa, gdy dziecko jest chore lub niepełnosprawne, alimenty wtedy stają się wyższe po wykazaniu paragonów, rachunków dotyczących leczenia lub/i rehabilitowania dziecka.

Dużo też zależy od możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica zobowiązanego. Wysokość alimentów w większej części określa dochód zobowiązanego i stan jego majątku.

Alimenty są wyższe, jeżeli cały obowiązek wychowania dziecka obciąża rodzica, który wystąpił o uzyskiwanie świadczeń. Mówimy tu o osobistych staraniach o utrzymanie i wychowanie dziecka. Świadczenia bowiem nie muszą występować tylko i wyłącznie w formie pieniężnej – na przykład rodzic zobowiązany do wypłacania świadczeń dziecku może również, oprócz alimentacji, wypełniać swój rodzicielski obowiązek spotykając się z dzieckiem regularnie. Każde zaangażowanie w życie dziecka jest pozytywnie rozpatrywane przez sąd, od którego zdania zależy najwięcej.adwokat alimenty Toruń

Kiedy można otrzymać alimenty

O alimenty można domagać się od razu po narodzeniu się dziecka i można je otrzymywać do momentu jego usamodzielnienia się. W innych przypadkach, na przykład między byłymi małżonkami, ten, który znajduje się w niedostatku ma prawo domagać się alimentów od byłego męża/byłej żony. Działa to także wtedy, gdy jeden z małżonków przyczynił się do znacznego pogorszenia się stanu majątkowego drugiego małżonka. W takiej sytuacji pierwszy małżonek zobowiązany jest do wypłacania świadczeń drugiemu, nawet jeśli poszkodowany nie żyje w niedostatku. W prawie polskim dziadkowie mogą dochodzić alimentów od wnuków, gdy ich dzieci nie mogą im ich zapewnić. Działa to w obie strony.

Kiedy konieczność wypłacania świadczeń wygasa

W przypadku alimentacji dziecka, obowiązek płacenia kończy się w momencie, gdy dziecko zawiera związek małżeński, a małżonek jest zdolny do utrzymania go. W momencie, gdy dziecko usamodzielnia się finansowo tak, że jest w stanie pokryć wszystkie koszy związane z jego utrzymaniem, rodzice zwolnieni są z płacenia alimentów. Pomiędzy małżonkami obowiązek alimentacyjny traci ważność w momencie zawarcia małżeństwa przez jednego z nich. Ewentualnie po pięciu latach od rozwodu, do czego uprawniony może się w wyjątkowych sytuacjach odwołać, domagając się przedłużenia wypłacania świadczeń.

Szczegółowe informacje i poradę prawną dotyczącą uzyskania alimentów, zwiększenia świadczeń itd. może udzielić adwokat – zapraszamy na https://adwokat-burnecka.pl/.