May 10, 2018

Dział: Porady

Czym charakteryzują się tłumaczenia przysięgłe?

Czym charakteryzują się tłumaczenia przysięgłe?

Tłumaczenia przysięgłe inaczej nazywane uwierzytelnionymi najczęściej dokonuje się podczas tłumaczenia wszelkich dokumentów, które następnie przekazywane są do konkretnych instytucji. Do owych dokumentów można zaliczyć akty prawne, dyplomy, świadectwa, akty małżeństwa czy dowody rejestracyjne pojazdów.

Czym cechuje się tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe sporządzane jest w opisowej formie gdzie specjalista dokładnie opisuje wszelkie wykorzystane pieczęcie, podpisy, znaki wodne, które znajdują się na dokumencie. Tłumaczeniu przysięgłemu nie mogą zostać poddane pliki edytowalne na przykład umowy, które są sporządzane w programach do edytowania tekstu.

W przypadku tłumaczenia przysięgłego wszelkie wykorzystane w tekście lub dokumencie imiona, nazwiska oraz nazwy własne pozostawia się w ich oryginalnym brzmieniu. Ponadto wszystkie zastosowane w dokumencie stemple oraz pieczęcie są przetłumaczone lub opisane, a w przypadku ich większej ilości często dołącza się adnotacje do danego dokumentu. Tłumaczenie tekstów wykonane przez tłumacza przysięgłego bardzo często opatrzone jest wieloma dodatkowymi uwagami i opisami sporządzonym i przez owego specjalistę.

Tłumaczenia przysięgłe w odróżnieniu od zwykłych tłumaczeń posiadają pieczęć oraz podpis tłumacza i podlegają wpisowi do specjalnego rejestru tłumaczeń który nazywany jest repetytorium. Od zwykłego tłumaczenia, tłumaczenie przysięgłe wyróżnia również znacznie wyższy koszt jaki należy uiszczyć korzystając z usługi tłumacza.

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumaczenia przysięgłe wykonują wyspecjalizowani tłumacze przysięgli czyli osoby zaufania publicznego, którzy zajmują się w przekładem dokumentów i mogą również poświadczyć tłumaczenie. Do poświadczenia tłumaczenia tłumacz przysięgły używa pieczęci zawierającej jego imię, nazwisko oraz wskazanie języka w zakresie którego posiada on uprawnienia. Niekiedy stosuje się również tłumaczenia i odpisy wykonane w formie elektronicznej, które są uzupełniane kwalifikowanym podpisem elektronicznym tłumacza.

Każdy tłumacz przysięgły musimy posiadać ukończone studia filologiczne lub wyższe magisterskie innego kierunku wraz ze studiami podyplomowymi w zakresie tłumaczenia. Tłumacz przysięgły musi również zdawać rozległe egzaminy kończące się wpisem na listę tłumaczy przysięgłych. Niezbędne egzaminy przeprowadzane są przez Państwową Komisję Egzaminacyjną pod patronem ministra sprawiedliwości.

Ponadto każdy kandydat na tłumacza przysięgłego musi spełnić wiele warunków bez których podjęcia tego zawodu nie jest możliwe. Tak dokładnie regulacje dotyczące wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego sprawiają, że osoby które uzyskujące możliwość świadczenia usług w tym zakresie są odpowiednio przygotowane i wyedukowane co gwarantuje, że będą oni właściwie wypełniali swoje obowiązki.

Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych

Tłumacz przysięgły może świadczyć usługi zarówno dla osób prywatnych, a także na potrzeby organów państwowych czy przedsiębiorstw i korporacji. Jest on zobowiązany do przyjęcia ryzyka odpowiedzialności cywilnej za błędy, które mogą pojawić się w wykonanym przez niego tłumaczeniu. W sytuacji gdy klient, korzystający z usług tłumacza przysięgłego poniesie straty spowodowane niedokładnym lub niewłaściwym tłumaczeniem, może ubiegać się o odszkodowanie z tego tytułu.

Każdy tłumacz przysięgły świadczące swoje usługi podlega odpowiedzialności zawodowej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków i zadań, które są przewidziane w ustawie. W przypadku niewykonania lub nieodpowiedniego poświadczenia usług postępowania wobec owego tłumacza toczą się przed komisją odpowiedzialności zawodowej, która działa poprzez Ministerstwo Sprawiedliwości. Komisja może wobec danego tłumacza orzec karę upomnienia, nagany, karę pieniężną, zawieszenie prawa wykonywania zawodu lub pozbawienie prawa do wykonywania zawodu.

Kiedy koniecznie jest tłumaczenie przysięgłe, a kiedy wystarczy zwykłe?

Bardzo często klient korzystający z usług tłumacza nie jest do końca pewien czy potrzebuje zwykłego tłumaczenia czy tłumaczenia uwierzytelnionego czyli przysięgłego. W takiej sytuacji sam tłumacz jest w stanie pomóc dobrać odpowiednią formę w zależności od przypadku indywidualnego klienta. Jeśli zachodzi konieczności przetłumaczenia listu, strony internetowej, folderu, broszury, ulotki czy artykułu nie ma konieczności uwierzytelniania tłumaczenia. Natomiast w przypadku różnorodnych dokumentów konieczne jest jednak ich uwierzytelnienie.

Do najczęściej tłumaczonych w ten sposób tekstów zaliczane są akta stanu cywilnego, oficjalne umowy i kontrakty biznesowe lub personalne, akty notarialne, dokumenty sądowe, zaświadczenia oraz dokumenty medyczne czy poświadczenia świadectw, certyfikatów, dyplomów, dokumentów ubezpieczeniowych oraz bankowych oraz wszelkie dokumenty rejestracyjne samochodów, motocykli bądź przyczep.

Dowiedz się więcej o tłumaczeniach przysięgłych i sprawdź yellow.pl